Zhu Shen Jue 诛神诀 Pinyin Lyrics Qi Shu 七叔

Contents

Pinyin Lyrics: Zhu Shen Jue 诛神诀 Qi Shu 七叔

qiu yue luo zhui ru wu bian de ye se
秋 月 落 坠 入 无 边 的 夜 色

yuan xing ren chuan yue shan chuan yu xing he
远 行 人 穿 越 山 川 与 星 河

qian zhong jie zen zhi shi tian dao nan rong
千 重 劫 怎 知 是 天 道 难 容

wang shi dou bei chen feng
往 事 都 被 尘 封

san jie lun hui jian wan wu jie wei chu gou
三 界 轮 回 间 万 物 皆 为 刍 狗

shui lai bian shan e shi fei dui cuo
谁 来 辨 善 恶 是 非 对 错

tian guang ning mu se chong ju ji mie de hun po
天 光 凝 暮 色 重 聚 寂 灭 的 魂 魄

zai yu wo qu zhan tian di cang qiong
再 与 我 去 战 天 地 苍 穹

jian zhi jiu zhou feng huo zhu sha ci jian shen mo
剑 指 九 州 烽 火 诛 杀 此 间 神 魔

zhe su ming you neng nai zhi ru he
这 宿 命 又 能 奈 之 如 何

feng qi cang hai fan yong shou shi jiu shan he
风 起 沧 海 翻 涌 收 拾 旧 山 河

hui tou kan tian gao hai kuo
回 头 看 天 高 海 阔

san jie lun hui jian wan wu jie wei chu gou
三 界 轮 回 间 万 物 皆 为 刍 狗

shui lai bian shan e shi fei dui cuo
谁 来 辨 善 恶 是 非 对 错

tian guang ning mu se chong ju ji mie de hun po
天 光 凝 暮 色 重 聚 寂 灭 的 魂 魄

zai yu wo qu zhan tian di cang qiong
再 与 我 去 战 天 地 苍 穹

jian zhi jiu zhou feng huo zhu sha ci jian shen mo
剑 指 九 州 烽 火 诛 杀 此 间 神 魔

zhe su ming you neng nai zhi ru he
这 宿 命 又 能 奈 之 如 何

feng qi cang hai fan yong shou shi jiu shan he
风 起 沧 海 翻 涌 收 拾 旧 山 河

hui tou kan tian gao hai kuo
回 头 看 天 高 海 阔

jian zhi jiu zhou feng huo zhu sha ci jian shen mo
剑 指 九 州 烽 火 诛 杀 此 间 神 魔

zhe su ming neng nai zhi ru he
这 宿 命 能 奈 之 如 何

feng qi cang hai fan yong shou shi jiu shan he
风 起 沧 海 翻 涌 收 拾 旧 山 河

hui tou kan tian gao hai kuo
回 头 看 天 高 海 阔

English Translate: Zhu Shen Jue 诛神诀 Qi Shu 七叔

The autumn moon falls into the boundless night

The far traveler crosses the mountains, rivers and stars

How can we know that heaven is not forgiving?

The past is sealed in dust

In the three worlds of reincarnation, all things are ruminants

Who will distinguish between good and evil, right and wrong?

The light of the sky and the twilight reunite the souls of the dead

Let us fight again in the heavens and the earth

I will point my sword at the beacon of Kyushu and slay the gods and demons of this world.

What can we do about this destiny?

The wind rises, the sea swells, the old mountains and rivers are collected

Looking back, the sky is high and the sea is wide

In the three worlds of reincarnation, all things are ruminants

Who will distinguish between good and evil, right and wrong?

The light of the sky is dusky, reuniting the dead souls

Let’s fight again with me in the sky and the earth

I’ll point my sword at the beacon of Kyushu and slay the gods and demons of this world

What can we do about this destiny?

The wind rises, the sea swells, the old mountains and rivers are collected

Looking back, the sky is high and the sea is wide

Pointing my sword at the beacon of Kyushu, slaying the gods and demons of this world

What can we do about this destiny?

The wind rises, the sea swells, and the old mountains and rivers are regained

Looking back, the sky is high and the sea is wide