Wu 悟《梦幻西游》Pinyin Lyrics By Zhang Yi Xing 张艺兴

Contents

Pinyin Lyrics: Wu 悟《梦幻西游》By Zhang Yi Xing 张艺兴

shi po tian jing san jie dou gong ying wo jiang lin
石 破 天 惊 三 界 都 恭 迎 我 降 临
liu gen bu jing liu er qing ming
六 根 不 净 六 耳 清 明
yin lai shi kong zhi xi kao jin
引 来 时 空 之 隙 靠 近
su ming nan yi bo li
宿 命 难 以 剥 离
guo si zhou shi jing wo si chu xiu xing
过 四 洲 十 境 我 四 处 修 行
wu de kong tian xia hai bu zhi wo xing ming
悟 得 空 天 下 还 不 知 我 姓 名
jin jia pi shen da feng chui wo hong jin
金 甲 披 身 大 风 吹 我 红 巾
shui yao ren tian ming
谁 要 认 天 命
nao tian gong di fu kong mo ying xiong
闹 天 宫 地 府 空 殁 英 雄
ta po jiu chong gong jin tui cong rong
踏 破 九 重 宫 进 退 从 容
dao ru shan beng zheng feng ru yi lai dong
道 如 山 崩 争 锋 如 意 来 东
wu bai nian zhong zhi shi hu die yi meng
五 百 年 终 只 是 蝴 蝶 一 梦
( dou zhan ) you duo shao yao mo gui guai
( 斗 战 ) 有 多 少 妖 魔 鬼 怪
( dou dan ) dian dao le shi fei hei bai
( 斗 胆 ) 颠 倒 了 是 非 黑 白
zhe yi bang cong lai bu bai
这 一 棒 从 来 不 败
( qi tian da sheng )
( 齐 天 大 圣 )
bu ren tian ming bu ren tian ming
不 认 天 命 不 认 天 命

I’M THE MONKEY KING
bu ren tian ming bu ren tian ming
不 认 天 命 不 认 天 命

I’M THE MONKEY KING
( chi an lao sun yi bang )
( 吃 俺 老 孙 一 棒 )
jin gu bang wo zai shou li jin gang bu huai de shen ti
金 箍 棒 握 在 手 里 金 刚 不 坏 的 身 体
shi dao li huo shi ming li wo pian yao yu shang tian yi bi
是 道 理 或 是 命 理 我 偏 要 与 上 天 一 比
ni jiang wo jie ao bu xun hua guo shan zhi wo jian ding
你 讲 我 桀 骜 不 驯 花 果 山 知 我 坚 定
mei ren neng fa hao shi ling jiu suan wo shi yi yi gu xing
没 人 能 发 号 施 令 就 算 我 是 一 意 孤 行
jing cheng suo zhi jin shi wei kai
精 诚 所 至 金 石 为 开
deng tao hua man shan yan gui lai
等 桃 花 满 山 燕 归 来
qing yun hao dang wo bu hui chao shui bai
青 云 浩 荡 我 不 会 朝 谁 拜
bu ren tian ming da bu liao cong tou zai lai
不 认 天 命 大 不 了 从 头 再 来
wo yu tian gong rong wo fu yao zhi shang
我 与 天 共 融 我 扶 摇 直 上
ying xiong xiang tong he ju man yan xu wang
英 雄 相 同 何 惧 满 眼 虚 妄
tai tou kan zhi xiao wo yi shen yi bang
抬 头 看 只 消 我 一 身 一 棒
fu shou bian bu wen di jiu tian chang
俯 首 便 不 问 地 久 天 长
bu ren tian ming bu ren tian ming
不 认 天 命 不 认 天 命

I’M THE MONKEY KING
bu ren tian ming bu ren tian ming
不 认 天 命 不 认 天 命
I’M THE MONKEY KING

Lyrics MV: Wu 悟《梦幻西游》By Zhang Yi Xing 张艺兴

English Translate: Wu 悟《梦幻西游》By Zhang Yi Xing 张艺兴

The three worlds welcome my coming
The six roots are not pure, the six ears are clear
The gap between time and space is drawing near
Fate is hard to divest
Crossing the four continents and the ten realms, I practice everywhere
I have attained emptiness and my name is still unknown to the world
My golden armor, my red scarf blown by the wind
Who wants to recognize the fate of heaven?
The Palace of Heaven is empty and the heroes are dead
I’ve broken through the nine palaces, and I’ve moved in and out with ease
The path is like a mountain collapsing and the fight is like a wish to come to the east
Five hundred years is only a dream of butterflies
(Fighting) How many demons and monsters are there
(Dare to) turn right and wrong upside down
This stick never loses
(Qi Tian Da Sheng)
I don’t recognize the destiny of God
I’M THE MONKEY KING
I’m the Monkey King
I’M THE MONKEY KING
(Eat the Monkey King)
I’m holding the golden baton in my hand and my body is invincible
I want to compete with the heavens whether it’s reason or fate
You say I’m unruly and untamed, Mount Huaguo knows I’m firm
No one can give orders, even if I am bent on my own way
I’ll be the best of all worlds
Waiting for peach blossoms, full of swallows to return to the mountain
I won’t worship the clouds
If I don’t recognize my destiny, I’ll start all over again.
I’m in harmony with the sky, I’ll rise up
Heroes, the same, why fear the illusion
Look up and see that I am a stick
If I bow my head, I will not ask for a long time
I don’t recognize the fate of God
I’M THE MONKEY KING
I don’t recognize the fate of God
I’M THE MONKEY KING