Pinyin Lyrics 落叶与秋 (Luo Ye Yu Qiu) By Liu Shuo Qi 刘烁七, Zi Hao 梓豪

落叶与秋 (Luo Ye Yu Qiu) – Pinyin Lyrics Singer: Liu Shuo Qi 刘烁七, Zi Hao 梓豪Title: 落叶与秋 (Luo Ye Yu Qiu) yì shēng luò yè yì shēng qiū一 声 落 叶 一 声 秋 kuà yuè wàn wù de xiè hòu跨 越 万 物 的 邂 逅 yǔ zhōng xiāng yōng fēng zhōng màn yóu雨 … Read more