Pinyin Lyrics 守在阳台的猫 (Shou Zai Yang Tai De Mao) By Yin Xi Mian 尹昔眠, Xiao Tian Yin Yue She 小田音乐社

守在阳台的猫 (Shou Zai Yang Tai De Mao) – Pinyin Lyrics Singer: Yin Xi Mian 尹昔眠, Xiao Tian Yin Yue She 小田音乐社Title: 守在阳台的猫 (Shou Zai Yang Tai De Mao) tiān yīn le tiān qíng le māo pá jià天 阴 了 天 晴 了 猫 爬 架 zǒng néng yǒu guāng总 能 有 光 tiān hēi le … Read more