Pinyin Lyrics 我在夜里放声哭泣 (Wo Zai Ye Li Fang Sheng Ku Qi) By Chen Yi Lin Er 陈一林儿

我在夜里放声哭泣 (Wo Zai Ye Li Fang Sheng Ku Qi) – Pinyin Lyrics Singer: Chen Yi Lin Er 陈一林儿Title: 我在夜里放声哭泣 (Wo Zai Ye Li Fang Sheng Ku Qi) jì mò de yè寂 寞 的 夜 chǎo xǐng le wǒ吵 醒 了 我 wǒ zài yè lǐ fàng shēng kū qì我 在 夜 里 放 声 哭 … Read more