Ta Shan He 踏山河 Pinyin Lyrics Qi Shu 七叔

Contents

Pinyin Lyrics: Ta Shan He 踏山河 Qi Shu 七叔

qiu feng luo ri ru chang he jiang nan yan yu xing zhou
秋 风 落 日 入 长 河 江 南 烟 雨 行 舟

luan shi chuan kong juan qi duo shao de feng huo
乱 石 穿 空 卷 起 多 少 的 烽 火

wan li shan he dou ta guo tian xia you ru shui shou
万 里 山 河 都 踏 过 天 下 又 入 谁 手

fen fen he he bu guo ji shi zai chun qiu
分 分 合 合 不 过 几 十 载 春 秋

wo zai shi mian mai fu si mian chu ge de shi hou
我 在 十 面 埋 伏 四 面 楚 歌 的 时 候

ba jiu yu cang tian dui zhuo
把 酒 与 苍 天 对 酌

zong ran yi qu bu hui ci zhan you ru he
纵 然 一 去 不 回 此 战 又 如 何

shui jian wan jian qi fa xing huo man tian ye ru zhou
谁 见 万 箭 齐 发 星 火 漫 天 夜 如 昼

dao guang jian ying jiao cuo
刀 光 剑 影 交 错

er wo qiang chu ru long qian kun han dong
而 我 枪 出 如 龙 乾 坤 撼 动

yi xiao po cang qiong
一 啸 破 苍 穹

chang qiang ci po yun xia fang xia yi sheng qian gua
长 枪 刺 破 云 霞 放 下 一 生 牵 挂

wang zhe han yue ru ya
望 着 寒 月 如 牙

gu shen zong ma sheng si wu hua
孤 身 纵 马 生 死 无 话

feng juan can qi lie jia xue ran wan li huang sha
风 卷 残 骑 裂 甲 血 染 万 里 黄 沙

cheng bai xiao tan zhi jian yu qing shi liu xia
成 败 笑 谈 之 间 与 青 史 留 下

wo zai shi mian mai fu si mian chu ge de shi hou
我 在 十 面 埋 伏 四 面 楚 歌 的 时 候

ba jiu yu cang tian dui zhuo
把 酒 与 苍 天 对 酌

zong ran yi qu bu hui ci zhan you ru he
纵 然 一 去 不 回 此 战 又 如 何

shui jian wan jian qi fa xing huo man tian ye ru zhou
谁 见 万 箭 齐 发 星 火 漫 天 夜 如 昼

dao guang jian ying jiao cuo
刀 光 剑 影 交 错

er wo qiang chu ru long qian kun han dong
而 我 枪 出 如 龙 乾 坤 撼 动

yi xiao po cang qiong
一 啸 破 苍 穹

chang qiang ci po yun xia fang xia yi sheng qian gua
长 枪 刺 破 云 霞 放 下 一 生 牵 挂

wang zhe han yue ru ya
望 着 寒 月 如 牙

gu shen zong ma sheng si wu hua
孤 身 纵 马 生 死 无 话

feng juan can qi lie jia xue ran wan li huang sha
风 卷 残 骑 裂 甲 血 染 万 里 黄 沙

cheng bai xiao tan zhi jian yu qing shi liu xia
成 败 笑 谈 之 间 与 青 史 留 下

chang qiang ci po yun xia fang xia yi sheng qian gua
长 枪 刺 破 云 霞 放 下 一 生 牵 挂

wang zhe han yue ru ya
望 着 寒 月 如 牙

gu shen zong ma sheng si wu hua
孤 身 纵 马 生 死 无 话

feng juan can qi lie jia xue ran wan li huang sha
风 卷 残 骑 裂 甲 血 染 万 里 黄 沙

xiao tan jian shui neng liu xia
笑 谈 间 谁 能 留 下

English Translate: Ta Shan He 踏山河 Qi Shu 七叔

Autumn wind and sunset into the long river Jiangnan smoke and rain rowing boat

How many beacons have been stirred up by the chaotic rocks

The ten thousand miles of mountains and rivers have been stepped over, and the world is in whose hands

The separation and reunion is only a few dozen years of spring and autumn

When I was ambushed on all sides and singing on all sides

I drank with the heavens

Even if I never return, what about this battle?

Who has seen the arrows firing, the fires filling the sky like daylight?

Swords and swords are intertwined

And my spear is like a dragon, the world is shaken

A whistle breaks the sky

My spear pierces through the clouds and clouds.

Looking at the cold moon like a tooth

Alone on my horse, no words of life and death

The wind rolls the remnants of the horse and splits the armor, blood stains the yellow sand of ten thousand miles

Between success and failure, I will leave a legacy in history

When I was ambushed on all sides

I will drink with the heavens

Even if I never return, what about this battle?

Who can see the arrows firing, the night is like daylight

Swords and swords are intertwined

And my spear is like a dragon, the world is shaken

A whistle breaks the sky

My spear pierces through the clouds and clouds.

Looking at the cold moon like a tooth

Alone on my horse, no words of life and death

The wind rolls the remnants of the horse and splits the armor, blood stains the yellow sand of ten thousand miles

Between success and failure, we will leave a legacy in history

The long spear pierces the clouds and leaves behind a lifetime of attachments

Looking at the cold moon like a tooth

I’m alone on my horse, no words of life and death

The wind rolls up the remnants of the horseman’s armor, blood stains ten thousand miles of yellow sand

Between laughing and talking who can stay