Pinyin Lyrics 直球 (Zhi Qiu) By yihuik苡慧

直球 (Zhi Qiu) – Pinyin Lyrics

Singer: yihuik苡慧
Title: 直球 (Zhi Qiu)

เธอมาทำให้ละลาย โดนสาปให้ตายแล้วตายอีก
nǐ de chū xiàn jiù shì wèi le róng huà wǒ de xià zhòu gǔ huò wǒ de ràng wǒ yí cì yòu yí cì sǐ qù de
你 的 出 现 就 是 为 了 融 化 我 的 下 咒 蛊 惑 我 的 让 我 一 次 又 一 次 死 去 的
อย่าได้คิดที่จะหลีก ต้องโดนสะกดให้ยิ้ม
bú yào shì tú táo bì bèi cāo zòng zhe xiào róng
不 要 试 图 逃 避 被 操 纵 着 笑 容
ยังคงมองภาพที่เธอนั่งอยู่โต๊ะริม ใจฉันปริ่ม
เธอเชือดฉันได้นิ่มๆ ด้วยรอยยิ้มเธอ
kàn zhe nǐ zài zhuō biān de huà miàn wǒ de xīn dōu róng huà le
看 着 你 在 桌 边 的 画 面 我 的 心 都 融 化 了
nǐ de yí gè xiào róng jiù wēn róu dì bǎ wǒ shā sǐ
你 的 一 个 笑 容 就 温 柔 地 把 我 杀 死
xià zhōu mò xiǎng kàn hǎi
下 周 末 想 看 海
péng you quān fā dòng tài
朋 友 圈 发 动 态
zhè tiáo jǐn nǐ kě jiàn hái zhuāng zuò bù míng bai
这 条 仅 你 可 见 还 装 作 不 明 白
màn bàn pāi oh~
慢 半 拍 oh~
cóng xiāng yù dào xiàn zài
从 相 遇 到 现 在
cóng lù kǒu dào zhàn tái
从 路 口 到 站 台
zài nǐ yǎn qián pái huái xiǎng zuò nǐ de nǚ hái
在 你 眼 前 徘 徊 想 做 你 的 女 孩
bié zài luàn cāi
别 再 乱 猜
hái tuō tuō lā lā nán dào fēi yào děng wǒ xiān biǎo bái
还 拖 拖 拉 拉 难 道 非 要 等 我 先 表 白
xǐ huan zǎn le háo jiǔ dǎ chū zhè yí jì zhí qiú
喜 欢 攒 了 好 久 打 出 这 一 记 直 球
xīn dòng dǎ bài hài xiū xiǎng dà shēng duì nǐ shuō
心 动 打 败 害 羞 想 大 声 对 你 说
péi wǒ chuī fēng de nǐ bǐ fēng wēn róu
陪 我 吹 风 的 你 比 风 温 柔
zài shēn biān nǐ zhàn jù měi gè xiǎng xiàng de yǐ hòu
在 身 边 你 占 据 每 个 想 象 的 以 后
zǎn hǎo duō biǎo qíng bāo
攒 好 多 表 情 包
xiǎng hé nǐ yǒu huà liáo
想 和 你 有 话 聊
quán shì jiè dōu yǐ zhī dào piān piān zhí yǒu nǐ bù kāi qiào
全 世 界 都 已 知 道 偏 偏 只 有 你 不 开 窍
méi lián shàng xìn hào
没 连 上 信 号
bié tuō tuō lā lā zhè yí cì jiù ràng wǒ biǎo bái
别 拖 拖 拉 拉 这 一 次 就 让 我 表 白
xǐ huan zǎn le háo jiǔ dǎ chū zhè yí jì zhí qiú
喜 欢 攒 了 好 久 打 出 这 一 记 直 球
xīn dòng dǎ bài hài xiū xiǎng dà shēng duì nǐ shuō
心 动 打 败 害 羞 想 大 声 对 你 说
péi wǒ chuī fēng de nǐ bǐ fēng wēn róu
陪 我 吹 风 的 你 比 风 温 柔
zài shēn biān nǐ zhàn jù měi gè xiǎng xiàng de yǐ hòu
在 身 边 你 占 据 每 个 想 象 的 以 后
měi gè wèi lái
每 个 未 来
dōu yào nǐ zài
都 要 你 在
gōu guò xiǎo zhǐ jiù bù xǔ zài shuǎ lài
勾 过 小 指 就 不 许 再 耍 赖
jiù shì xǐ huan nǐ de qí guài yě kě ài
就 是 喜 欢 你 的 奇 怪 也 可 爱
nǐ shì wú ké qǔ dài
你 是 无 可 取 代
xǐ huan zǎn le háo jiǔ dǎ chū zhè yí jì zhí qiú
喜 欢 攒 了 好 久 打 出 这 一 记 直 球
xīn dòng dǎ bài hài xiū xiǎng dà shēng duì nǐ shuō
心 动 打 败 害 羞 想 大 声 对 你 说
péi wǒ chuī fēng de nǐ bǐ fēng wēn róu
陪 我 吹 风 的 你 比 风 温 柔
zài shēn biān nǐ zhàn jù měi gè xiǎng xiàng de yǐ hòu
在 身 边 你 占 据 每 个 想 象 的 以 后

直球 (Zhi Qiu) – English Translation

เธอมาทำให้ละลาย โดนสาปให้ตายแล้วตายอีก
Your presence is to melt me, to compel me, to make me die again and again
อย่าได้คิดที่จะหลีก ต้องโดนสะกดให้ยิ้ม
Don’t try to escape being manipulated to smile
ยังคงมองภาพที่เธอนั่งอยู่โต๊ะริม ใจฉันปริ่ม
เธอเชือดฉันได้นิ่มๆ ด้วยรอยยิ้มเธอ
Looking at the picture of you at the table my heart melts
A smile from you kills me tenderly
Next weekend, I want to see the sea
Friendship circle Send a message
This article is only visible to you and pretend not to understand
I’m slow.
From the time we met to now
From the intersection to the platform
I’ve been hovering in front of your eyes, wanting to be your girl
Stop guessing
You’re still dragging your feet, do you have to wait for me to confess first?
I’ve been loving you for a long time, and I’ve hit the ball straight.
My heart beats shyness, I want to say it out loud to you
The wind that blows with me is softer than the wind
You’re around, you occupy every imaginary future
I’ve saved so many emoticons
I want to talk to you
The whole world already knows, but you’re the only one who doesn’t get it
I can’t get a signal
Don’t procrastinate, let me confess this time
I’ve been saving up for a long time, and this is the straight shot
My heart beats my shyness and I want to say it out loud to you
The wind that blows with me is softer than the wind
You occupy every imaginary future around me
Every future
I want you to be there
I’ve hooked my pinky, no more cheating
I just love your weirdness and cuteness
You’re irreplaceable
I’ve been loving you for a long time, and I’m going to hit this straight shot.
My heart beats my shyness and I want to say it out loud to you
The wind that blows with me is softer than the wind
You occupy every imaginary future

Kindly like and share our content, And please bookmark our blogs (Pinyin Lyrics) for the latest and best Chinese songs, pops and ballads.

We don’t provide any MP3 Download, please support the artist by purchasing their music.