Pinyin Lyrics 此身 (Ci Shen) By Zhang Yuan 张远

此身 (Ci Shen) – Pinyin Lyrics

Singer: Zhang Yuan 张远
Title: 此身 (Ci Shen)

tīng shuō luàn yún zhē yǎn chén huī
听 说 乱 云 遮 掩 晨 晖

shì shuí fān qiáng wèi kòu mén fēi
是 谁 翻 墙 未 扣 门 扉

nián suì shào nián xuān nào xiāng cuī
年 岁 少 年 喧 闹 相 催

zhú mǎ yī jiù fēng huǒ rán qīng méi
竹 马 依 旧 烽 火 燃 青 梅

Wo wo wo wo

cǐ qíng cǐ jǐng cǐ zhōng rén
此 情 此 景 此 中 人

Wo wo wo wo wo wo wo

xiāng yuē céng jǐ yán zì zì xīn shàng rěn
相 约 曾 几 言 字 字 心 上 忍

cǐ shēn zhí niàn yí gè rén yuàn yǔ nǐ tóng chén bù lí fēn
此 身 执 念 一 个 人 愿 与 你 同 尘 不 离 分

nài hé gū chéng kè nián lún dú fù shào nián rén bù wén
奈 何 孤 城 刻 年 轮 独 负 少 年 人 不 闻

zhōng shì bù gǎn shuō bù gǎn tīng bù zhuǎn shēn bù gǎn wèn
终 是 不 敢 说 不 敢 听 不 转 身 不 敢 问

xīn shàng shuí liú hén
心 上 谁 留 痕

wèi hé shuō de rén tīng de rén xiāng yì shēn què wú shēng
为 何 说 的 人 听 的 人 相 忆 深 却 无 声

wǒ tái tóu màn tiān xīng chén
我 抬 头 漫 天 星 辰

Wo wo wo wo

shān qián dēng huǒ yù huáng hūn
山 前 灯 火 欲 黄 昏

Wo wo wo wo wo wo wo

dāng nián xún cháng shì huí shǒu zhǐ cǐ shēn
当 年 寻 常 事 回 首 只 此 身

cǐ shēn zhí niàn yí gè rén yuàn yǔ nǐ tóng chén bù lí fēn
此 身 执 念 一 个 人 愿 与 你 同 尘 不 离 分

nài hé gū chéng kè nián lún dú fù shào nián rén bù wén
奈 何 孤 城 刻 年 轮 独 负 少 年 人 不 闻

zhōng shì wú rén shuō wú rén tīng wú rén cāi wú rén wèn
终 是 无 人 说 无 人 听 无 人 猜 无 人 问

qīng shān kōng yú shēng
青 山 空 余 声

rú hé yuè wú yǐng xuě wú hén fēng wú shēng xīn wú chén
如 何 月 无 影 雪 无 痕 风 无 声 心 无 尘

Wo wo wo wo wo wo wo wo

cǐ shēn zàn jì yú xuán mén
此 身 暂 寄 于 玄 门

mén wài yí gè rén luò rì yìng hóng shéng
门 外 一 个 人 落 日 映 红 绳

zhú yǐng yáo hóng chén kě shì shào nián rén lái xiāng rèn
烛 影 摇 红 尘 可 是 少 年 人 来 相 认

kàn shì jiān jǐ duō fú chén
看 世 间 几 多 浮 沉

suì yuè rǎn fēng shuāng nán zhěn
岁 月 染 风 霜 难 枕

wǒ tuī mén qiāo wú yì rén
我 推 门 悄 无 一 人

此身 (Ci Shen) – English Translation

I heard that the clouds cover the morning sun

Who has not yet broken the door

The youth and the youth’s clamor

The bamboo horse is still the same, the fire is burning the plum

Wo wo wo wo

The man in this scene

Wo wo wo wo wo wo wo wo wo

I’ve said a few words to each other, and I’ve endured every word

I want to be with you and never leave you

But the lonely city is engraved with the wheel of the years, and the young man is not heard

I dare not say, I dare not hear, I dare not turn around, I dare not ask

Who left a mark on my heart?

Why is it that the one who speaks and listens remembers you so much, but without a sound?

I look up and the sky is full of stars

Wo wo wo wo

The light in front of the mountain is getting dark

Wo wo wo wo wo wo wo wo wo

When I look back, I see only this body

I want to be with you and never leave you

But the lonely city is carved into a wheel of years, and the young man is not heard

No one to talk, no one to listen, no one to guess, no one to ask

The sound of the mountains is empty

The moon has no shadow, the snow has no trace, the wind has no sound, the heart has no dust

Wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo

This body is temporarily placed in the mysterious door

A man outside the door The sunset reflects the red rope

The candle shakes the red dust, but the young man comes to recognize

Look at the world, how many ups and downs

The years are frosty and hard to sleep

I pushed the door, but no one was there

Kindly like and share our content, And please bookmark our blogs (Pinyin Lyrics) for the latest and best Chinese songs, pops and ballads.

We don’t provide any MP3 Download, please support the artist by purchasing their music.