Guai 怪 Pinyin Lyrics Cai Xu Kun 蔡徐坤

Contents

Pinyin Lyrics: Guai 怪 Cai Xu Kun 蔡徐坤

Ayo ayo

Ay you

Played me like playdoh

and you got me go along with ya

Halo halo halo

Just break my halo

But don’t take all of my shine with ya

guai

shi ren dou shuo wo guai
世 人 都 说 我 怪

guai

guai

guai

yan yu dou tai huang tang
言 语 都 太 荒 唐

Why yeah

It started out so beautiful we’d fall in love

every night

You know I party till my eyes are rockin’ back

You are on my mind yeah

Ayo ayo

Ay you

Played me like playdoh

and you got me go along with ya

Halo halo halo

Just break my halo

But don’t take all of my shine with ya

Ayo ayo

Ay you

Played me like playdoh

and you got me go along with ya

Halo halo halo

Just break my halo

But don’t take all of my shine with ya

guai

zi you ye bian de huai
自 由 也 变 得 坏

guai

guai

guai

shi jie ye zhuan qi lai
世 界 也 转 起 来

guai

guai

It started out so beautiful we’d fall in love

every night

You know I party till my eyes are rockin’ back

You are on my mind

Ayo ayo

Ay you

Played me like playdoh

and you got me go along with ya

Halo halo halo

Just break my halo

But don’t take all of my shine with ya

Ayo ayo

Ay you

Played me like playdoh

and you got me go along with ya

Halo halo halo

Just break my halo

But don’t take all of my shine with ya

Started out so simple (play me like playdoh)

Started out so simple

Started out so simple (play me like playdoh)

Started out so simple

Ayo ayo

Ay you

Played me like playdoh

and you got me go along with ya

Halo halo halo

Just break my halo

But don’t take all of my shine with ya

English Translate: Guai 怪 Cai Xu Kun 蔡徐坤

Ayo ayo

Ay you

Played me like playdoh

and you got me go along with ya

Halo halo halo

Just break my halo

But don’t take all of my shine with ya

Weird

The world says I’m weird

Weird

Weird

Weird

Words are so ridiculous

Why yeah

It started out so beautiful we’d fall in love

Every night

You know I party till my eyes are rockin’ back

You are on my mind yeah

Ayo ayo

Ay you

Played me like playdoh

and you got me go along with ya

Halo halo halo

Just break my halo

But don’t take all of my shine with ya

Ayo ayo

Ay you

Played me like playdoh

And you got me go along with ya

Halo halo halo

Just break my halo

But don’t take all of my shine with ya

Odd

Freedom gone bad too

Weird

Weird

Weird

The world is spinning too

Weird

Weird

It started out so beautiful we’d fall in love

Every night

You know I party till my eyes are rockin’ back

You are on my mind

Ayo ayo

Ay you

Played me like playdoh

and you got me go along with ya

Halo halo halo

Just break my halo

But don’t take all of my shine with ya

Ayo ayo

Ay you

Played me like playdoh

And you got me go along with ya

Halo halo halo

Just break my halo

But don’t take all of my shine with ya

Started out so simple (play me like playdoh)

Started out so simple

Started out so simple (play me like playdoh)

Started out so simple

Ayo ayo

Ay you

Played me like playdoh

and you got me go along with ya

Halo halo halo

Just break my halo

But don’t take all of my shine with ya