Chang An Xing 长安行 Pinyin Lyrics By Li Yu Gang 李玉刚

Pinyin Lyrics: Chang An Xing 长安行 By Li Yu Gang 李玉刚

( nian bai ) qun xian bi zhi
( 念 白 ) 群 贤 毕 至
shao chang xian ji
少 长 咸 集

wo cong chang an zhang jian zou si fang
我 从 长 安 仗 剑 走 四 方
qian jin nan mai yu jun zui han chang
千 金 难 买 与 君 醉 酣 畅
dui jiu dang ge zhuang zhi ji xin shang
对 酒 当 歌 壮 志 寄 心 上
kuai yi en chou pu yi duan jue chang
快 意 恩 仇 谱 一 段 绝 唱

zhui feng zhu xue ce ma gong yi chuang
追 风 逐 雪 策 马 共 一 闯
ying xiong jiang hu zong shi shi wu chang
英 雄 江 湖 总 世 事 无 常
xia gu hao qing yi qi yang wan zhang
侠 骨 豪 情 义 气 仰 万 丈
tong zhan yi chang xiao wen shui ren kuang
同 战 一 场 笑 问 谁 人 狂

hui shou da tang sheng shi qian bai nian
回 首 大 唐 盛 世 千 百 年
feng jun tian ya bu guo yi shun jian
逢 君 天 涯 不 过 一 瞬 间
yi qu you yang cang hai fu sang tian
一 曲 悠 扬 沧 海 复 桑 田
jiang hu gu ren nian
江 湖 故 人 念

kan zhe tian di si hai gong ming yue
看 这 天 地 四 海 共 明 月
zai ju chang an fu yi chang sheng yan
再 聚 长 安 赴 一 场 盛 宴
wen shi gui lai zhong shi xin zhong jian
问 世 归 来 重 拾 心 中 剑
reng qing shan shao nian
仍 青 衫 少 年

zhui feng zhu xue ce ma gong yi chuang
追 风 逐 雪 策 马 共 一 闯
ying xiong jiang hu zong shi shi wu chang
英 雄 江 湖 总 世 事 无 常
xia gu hao qing yi qi yang wan zhang
侠 骨 豪 情 义 气 仰 万 丈
tong zhan yi chang xiao wen shui ren kuang
同 战 一 场 笑 问 谁 人 狂

hui shou da tang sheng shi qian bai nian
回 首 大 唐 盛 世 千 百 年
feng jun tian ya bu guo yi shun jian
逢 君 天 涯 不 过 一 瞬 间
yi qu you yang cang hai fu sang tian
一 曲 悠 扬 沧 海 复 桑 田
jiang hu gu ren nian
江 湖 故 人 念

kan zhe tian di si hai gong ming yue
看 这 天 地 四 海 共 明 月
zai ju chang an fu yi chang sheng yan
再 聚 长 安 赴 一 场 盛 宴
wen shi gui lai zhong shi xin zhong jian
问 世 归 来 重 拾 心 中 剑
reng qing shan shao nian
仍 青 衫 少 年

kan zhe tian di si hai gong ming yue
看 这 天 地 四 海 共 明 月
zai ju chang an fu yi chang sheng yan
再 聚 长 安 赴 一 场 盛 宴
wen shi gui lai zhong shi xin zhong jian
问 世 归 来 重 拾 心 中 剑
reng qing shan shao nian
仍 青 衫 少 年

Lyrics MV: Chang An Xing 长安行 By Li Yu Gang 李玉刚

English Translate: Chang An Xing 长安行 By Li Yu Gang 李玉刚

(Reading white) The sages are all here
The young and the old have gathered

From Chang’an, I’ve gone everywhere with my sword
A thousand pieces of gold can’t buy me a drink with you
I’m singing a song with wine and ambition
A song of revenge

Chasing the wind and the snow, we will break through together
Heroic rivers and lakes are always unpredictable
Chivalry and righteousness
We fight together and ask who is crazy

Looking back at the thousand years of the Tang Dynasty
It’s just a moment to meet you in the sky
A song of the sea and the land
The old people of Jianghu miss

Look at the four seas of heaven and earth sharing the bright moon
Gather again in Chang’an for a feast
Returning to the world and regaining the sword in my heart
I am still a young man in a green shirt

Chasing the wind and the snow, we will ride together
Heroic rivers and lakes are always unpredictable
Chivalry and righteousness are the most important
We fight together and ask who is crazy

Looking back at the thousand years of the Tang Dynasty
It’s just a moment to meet you in the sky
A song of the sea and the land
The old people of Jianghu miss

Look at the four seas of heaven and earth sharing the bright moon
Gather again in Chang’an for a feast
Returning to the world and regaining the sword in my heart
I am still a young man in a green shirt

Look at the bright moon in the world and the four seas
Gather again in Chang’an for a feast
Returning from the world and regaining the sword in my heart
Still a young man in a green shirt